2015


kutya


A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya


A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya


A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya


A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya


A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Plébániánk új segédlelkészének bemutatkozó szentmiséje.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Két napra templomunkba érkezett Boldog Apor Vilmos vértanú püspökünk ereklyéje, melyet ünnepi szentmisében fogadtunk. A szentmisét Dobai Sándor benelux-magyar főlelkész mutatta be. Ezt virrasztás követte.
A szentmisében Henczel Szabolcs atya átnyújtott két pápai áldásról szóló díszoklevelet: az egyiket Dr. Szabadkai Péternek, a plébánia tanácsadó testülete elnökének; a másikat Vadosné Keresztes Annának, a Szent Pál Katolikus Szakkollégium gazdasági vezetőjének.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Urunk Seztnséges Teste és Vére ünnepén Burbela Gergely verbita tartományfőnök atya celebrált szentmisét a Fő téren. Az Úrnapi körmenetet szintén itt végeztük.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Pünkösdkor Dr. Pápai Lajos részesítette a Széchenyi István Gimnázium és a Berzsenyi Líceum diákjait a bérmálás szentségében.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Templomunk búcsúnapját követő vasárnapon az ünnepi búcsúi szentmisét P. Forrai Tamás SJ jezsuita tartományfőnök mutatta be.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Templomunk búcsúünnepén a szentmiét Várszegi Imre Asztrik OSB bencés főapát celebrálta a soproni papsággal együtt. Az ünnep szebbé tételéhez hozzájárult templomunk kis kórusa a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkarral (karnagy: Makkos Ágnes) és a Szent Mihály templom kórusával (karnagy: Glas Mihály) kiegészülve. Köszönjük a zenei szolgálatot.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Krisztus feltámadása előtti éjjel az ünnepi szentmise a Húsvéti gyertya megáldásával kezdődött, majd bevittük Krisztus világosságát a templomba. Eztán az Exultet (Örömének) hagjai következtek. Majd az olvasmányok után megszólalhatott az orgona és a harangok. A szentmisében katekumen testvéreink a keresztség, az elsőálozás és a bérmálás szentségében részesülhettek. A szentmise végén Feltámadási körmenetet tartottunk, melyben köszönjük a fúvós zenekar és Horváth Tamás közreműködését. Köszönjük a kántori, sekrestyési és ministránsszolgálatot, valamint mindenki fáradozását, amellyel szebbé varázsolhattuk a Szent Három Nap ünnepeit.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Jézus Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékeztünk. A keresztűti ájtatosságot követően a nagypénteki szertartásokban elhangzott a passió (templomunk kis kórusa előadásában), majd kereszthódolat és a szen sír megnyitása következett.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A Szent Három Nap kezdetén a szentmisében elbúcsúztattuk az orgona és a harangok hangját, majd a lábmosás és az áldoztatás után átvittük az Oltáriszentséget őrzési helyére. A szentmise az oltárfosztással zárult.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A KÉSZ soproni csoportja szervezésében P. Szentmártoni Mihály, római Gregoriana Pápai Egyetem professzora nagyböjti lelkinapot vezetett plébániánkon.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Jézus Krisztus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlékeztünk a Nagyhét kezdetén. A szentmisében az evangélium tanítását a passió hangjain keresztül hallgathattuk meg a Kórus Spontánusz közreműködésével. Köszönjük a lélekemelő éneket!

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum katolikus diákjainak a tavaszi lelkinapját, 2015.03.18­én tartottuk, amelyre a meghívottak a szerzetesi évhez kapcsolódva:
Heiter Róbert Gottfried premontrei szerzetes
Maria Blandina Bano Szentlélek szolgálói missziós szerzetesnővér
P. Elias Ohoiledwarin verbita szerzetes
és Rojkó Ildikó Jó Pásztor szerzetesnővér voltak.
Beszámoló Deák Bálint (11a) tollából.
A képeket Pócza Áron (11a) készítette.
kutya
Bősze Balázst (1946-2015), plébániánk hitoktatóját, a Sopron Kultúrájáért díjjal kitüntetett költőt, írót családja, ismerősei és tisztelői körében kísértük utolsó útjára a Szent Mihály temetőben. Majd gyászmisét mutattunk be lelki üdvéért a Dómtemplomban. Nyugodjék békében!

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Nagyböjt első vasárnapján a diákszentmise keretében Heiter Róbert Gottfried premontrei kanonok atya végezte az Eötvös Gimnázium és a Berzsenyi Líceum bérmálkozójelöltjeinek befogadási szertartását. A szentmise végén hamvazásban részesülhettek azok, akiknek hamvazószerdán nem volt módjuk erre.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A Dómtemplomban tartott ünnepi szentmisében gyertyaszentelést végeztünk.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
A szentmise főcelebránsa Horváth László kórházlelkész atya, a Bencés templom templomigazgatója volt.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.
kutya
Vízkereszt ünnepének programjai az Egyetemi Kápolnában kezdődtek a vízkereszti vesperással, majd a Szent Pál Katolikus Szakkollégiumban házszentelést tartottunk. Ezt követte az ünnepi dómtemplomi szentmise a vízszenteléssel.

A képeket Horváth Endre fotóművész készítette.